Search

Sopimusehdot

Aloita vuokraus kätevästi varauskalenterista – se vie aikaasi vain muutaman minuutin

Sopimusehdot

YLEISET VUOKRAUSEHDOT 1.3.2022 ALKAEN

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. Vastaanottamalla vuokra-auton hyväksytte vuokrasopimusehdot ja sitoudutte niitä noudattamaan. Perustuu Suomen Autovuokraamojen Liitto ry:n yleisiin vuokrausehtoihin.

1. AUTON KÄYTTÖ
1.1.
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
1.2. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokraamo hyväksyy ja tekee siitä merkinnän vuokrasopimukseen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää Vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka vuokraamo on hyväksynyt kirjaamalla ne vuokrasopimukseen.
1.3. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
1.4. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
1.5. Vuokraamon luovuttaessa auton, ja tehdessä merkinnät auton mahdollisista virheistä, vuokralleottajan on syytä tarkastaa että kaikki virheet on kirjattu, mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.
1.6. Vuokraajalla on velvollisuus pakkasella kytkeä auton lohkolämmitin.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1. Vahinkotapausta kohden vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a) Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä autolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
c) Vuokralleottaja korvaa kokonaisuudessaan vahingot, joita vakuutukset eivät kata, seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuen; lohkolämmittimen kytkennän laiminlyönnistä (yli 15 asteen pakkasella) autolle ja sen moottorille aiheutuneet vahingot, ylikuormaus, tupakanpolton tai mm. viiltojen aiheuttamat vahingot, ajaminen alipaineisilla renkailla, lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta), ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, ajaminen teiden ulkopuolella ja alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.
2.2. Vuokraamo voi tarjota erillisellä maksulla vuokraajalle mahdollisuutta omavastuun pienentämiseen.
2.3. Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esim. luovuttanut auton henkilölle, jota vuokraamo ei ole hyväksynyt, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
2.4. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella.
2.5. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten mm. pysäköintimaksut, tiemaksut, pysäköintivirhemaksut ja ylikuormamaksut. Eläinten kuljettaminen autossa on kielletty, ellei siitä ole erikseen sovittu ja sopimukseen kirjattu. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Siivouskulujen minimiveloitus on 150 €.

3. VUOKRAN MAKSU
3.1. Vuokraamo varaa vuokrauksen alkaessa kohtuullisen takuumaksun ja perii ennakoitua vuokraa vastaavan rahamäärän, sekä avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä.
3.2. Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun lopullisen vuokran määrän vuokrauksen päättyessä.
3.3. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Vuokraamolla on oikeus tarkistaa vuokraajien luottotiedot. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat yhteisvastuussa vuokran maksamisesta.

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti hän voi purkaa sopimuksen.

5. MATKAMITTARI
5.1. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai muuttanut sen näyttämiä lukemia, hän on velvollinen maksamaan vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran kaksinkertaisena sekä matkamittarin tarkistus- ja korjausmaksut.
5.2. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta autossa tulee käyttää. Vuokraaja ei saa käynnistää moottoria tankattuaan vääränlaista polttoainetta ja hän on velvollinen heti ilmoittamaan vuokraamoon tapahtuneesta. Lisäksi hän vastaa tapahtuneesta aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn määrästä, jäähdytin-, akku- ja jarrunesteistä ja renkaiden riittävästä ilmanpaineista yms.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
7.1. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä. Autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokraamoon ja poliisille. Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 € arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava autoa korjanneelta liikkeeltä todistus ja tarkka erittely tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.
7.2. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille sekä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Vuokraajan on myös toimitettava poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta, kun syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim. hirvieläinvahinko.
7.3. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

8. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ
Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan auton. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokralleottaja voi vaatia korkeintaan vain sen suuruista korvausta, miltä osin matka vian takia jäi tekemättä.

9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
9.1. Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto ja avain on palautettu vuokraamon edustajalle.
9.2. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
9.3. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 9.1. ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.
9.4.  Jos vuokraaja ei ilmoita auton palautuksesta sovitusti, on vuokraaja velvollinen maksamaan ylimenevistä päivistä vuokraamolle käytössä olevan hinnaston mukaisesti. Palautyusilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti tai soittamalla vuokraamoon.

10. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Vuokraaja voi palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Vuokra määräytyy kuitenkin alkuperäisen vuokra-ajan mukaan. Auton palauttamisesta etukäteen vuokraajan on ilmoitettava vuokraamoon.

11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos on todennäköistä, että vuokraaja rikkoo tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon ja poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen, vuokralleottaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

12. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Visma Pay  tilaus- /varausehdot

Scandia Rent vuokraa ajoneuvoja yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Vuokraamon yhteystiedot
Nimi: Scredo Oy
Y-tunnus: 2509794-5
Sähköposti: asiakaspalvelu@scandiarent.fi
Puhelin: 0300 870 332
Postiosoite: Rantaperkiönkatu 1A, 33900 Tampere

Tilaaminen/vuokraaminen

Vuokrattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin Orhi uRent varauskoneessa. Varaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö varauskalenterin kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Varaushetkellä tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse sekä kuitti maksusta. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Peruutusehdot

Varaukset tehdään nettisivuiltamme varauskoneesta. Asiakas saa tehdystä varauksesta sähköpostivahvistuksen ilmoittamaan sähköpostiin. Peruutuksen voi tehdä maksutta soittamalla tai lähettämällä sähköpostia 2 vuorokautta ennen varauksen alkua, mikäli peruutusta ei tehdä ennen 2 vrk joutuu asiakas maksamaan 25€ peruutusmaksun / varaus sekä mikäli vuokraus kestää yli 1vrk ensimmäinen vuorokausi 25€ ja tämän jälkeen 15€/vrk. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen vuokrauksen alkua perätiin 50€ sakkomaksu.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

 

Noutoaika
Palautusaika
Palautuspaikka

Jos auto palautetaan muualle kuin noutopaikkaan, tulee vuokraukseen lisäkorvaus toiselle toimipisteelle jättämisestä. Tämä on huomioitu seuraavan sivun tarjouksissa. 

Palautuspaikka

Jos auto palautetaan muualle kuin noutopaikkaan, tulee vuokraukseen lisäkorvaus toiselle toimipisteelle jättämisestä. Tämä on huomioitu seuraavan sivun tarjouksissa. 

Muu palautuspaikka

Jos auto palautetaan muualle kuin noutopaikkaan, tulee vuokraukseen lisäkorvaus toiselle toimipisteelle jättämisestä. Tämä on huomioitu seuraavan sivun tarjouksissa.